دوره مجازی

دوره آموزشی رشد

بخش اصلی فعالیت های جبهه دختران حاج قاسم، بعد از رویدادهاست. دوره رشد دختران حاج قاسم، آغاز ماجرای توانمندسازی دختران در هار محور بینشی و دانشی، مهارتی، معرفتی و فعالیتی است. این دوره یک سال طول می کشد و بصورت مجازی در دو بخش 3 ماهه مقدماتی و 9 ماهه عالی تقسیم می شود. دختران در این دوره هم کتاب می خوانند، هم آشپزی می کنند، هم فیلم و مستند می بینند و هم قرآن و نهج البلاغه می خوانند. این فقط بخشی از ماجراهای دوره جذاب و چالشی رشد دختران حاج قاسم است.