اردو اجتماع از پیش هماهنگ شده تعدادی مخاطب در یک فضای پر نشاط و پویا، غیر از محیط عادی و روزمره مخاطبان است که در یک بازه زمانی مشخص، بصورت گروهی در یک یا چند برنامه از پیش تعیین شده شرکت می نمایند و یک یا چند مسئول اجرایی و متصدی عهده دار برگزاری آن هستند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.